главная о компании обьекты новости контакты информация для акционеров аренда строительной техники Ру Укр поиск

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА.

5.1. Статутний капітал при створенні Товариства формується шляхом випуску акцій на суму номінальної вартості, яка дорівнює сумі об’єднаних внесків засновників до статутного капіталу, а при його збільшенні – шляхом або додаткового випуску акцій (або збільшення їх номінальної вартості) за рахунок додаткових внесків до статутного капіталу акціонерів чи інших інвесторів, або за рахунок реінвестиції дивідендів, або спрямування прибутку до статутного капіталу.

Внесками до статутного капіталу можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.

Порядок оцінки не грошових вкладів в статутний капітал визначається рішенням наглядової ради акціонерів Товариства і може здійснюватися або незалежним експертом, або ревізійною комісією, або іншим шляхом згідно чинного законодавства. Внесок, оцінений в валюті, що діє на території України, складає долю акціонера в статутному капіталі.

5.2. Розмір статутного капіталу Товариства становить 43 134,70 грн.

Статутний капітал поділений на 123 242 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,35 грн. кожна.

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про зміну статутного капіталу приймається загальними зборами Товариства і набуває чинності з моменту внесення цих змін до статуту, їх реєстрації та внесення до державного реєстру.

5.4. Товариство має право приймати рішення про збільшення статутного капіталу після розміщення раніше випущених акцій, повної їх оплати за вартістю, що не нижче номінальної та реєстрації всіх попередніх випусків акцій.

Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

Розмір статутного капіталу може бути збільшено виключно рішенням загальних зборів або за рахунок додаткових внесків акціонерів (інвесторів), або за рахунок реінвестиції дивідендів, або спрямування прибутку до статутного капіталу шляхом:

а) збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості та їх закритого (приватного) розміщення;

б) збільшення номінальної вартості акцій.

При збільшенні статутного капіталу шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості акціонери мають переважне право на придбання акцій, що випускаються додатково. Механізм, терміни та умови реалізації цього переважного права встановлюється законодавством та у відповідному рішенні загальних зборів про збільшення статутного капіталу та розміщення акцій додаткового випуску. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі закритого (приватного) розміщення акцій.

Порядок та умови закритого (приватного) розміщення акцій, що випускаються додатково, визначаються зборами при розгляді питання порядку денного про збільшення статутного капіталу та розміщення акцій серед визначеного кола осіб або/та визначеного зборами інвестора (інвесторів).

Акції додаткового випуску розміщуються виключно між особами, з якими Товариством укладається договір купівлі-продажу (розміщення) акцій, та які здійснюють відповідні додаткові внески до статутного капіталу Товариства на умовах, визначених загальними зборами. Повна оплата розміщених акцій має бути здійснена до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення.

У разі несплати за акції, на які особа підписалася, у встановлений строк, вона сплачує за час прострочки 10 % річних від суми простроченого платежу. В разі невиконання зобов’язань цією особою по оплаті акцій протягом 1-го місяця після встановленого строку платежу вона стає власником лише сплачених акцій. В цьому разі або несплачена частка акцій може бути оплачена і придбана іншими акціонерами (інвесторами), або приймається рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

В разі збільшення статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій, акції нового випуску розміщуються виключно поміж акціонерами, які є акціонерами (занесені до переліку власників акцій) Товариства на визначену загальними зборами дату початку строку виплати дивідендів.

Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

Товариство не може приймати рішення про збільшення розміру статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу.

5.5. Розмір статутного капіталу може бути зменшений за погодженням з кредиторами Товариства шляхом:

а) зменшення номінальної вартості акцій;

б) викупу частини випущених акцій у акціонерів з їх подальшим анулюванням для зменшення їх загальної кількості.

Cтатутний капітал Товариства не може бути зменшений до рівня, нижчого за мінімальний статутний капітал, встановлений чинним законодавством.

5.6. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, встановленому законом. При цьому кредитори Товариства мають право вимагати дострокового припинення Товариства або виконання ним відповідних зобов'язань та відшкодування збитків.

Зменшення статутного капіталу при наявності заперечень кредиторів не допускається.

5.7. При рішенні Товариства про зменшення статутного капіталу акції, що не подані до анулювання, визнаються недійсними, але не раніше ніж через шість місяців після доведення про це до відома акціонерів Товариства шляхом, визначеним виконавчим органом.

Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.

Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, Товариство підлягає ліквідації.

5.8. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, або передане йому в користування, несе Товариство.

Власне майно Товариства складається з:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами в обмін на акції;

- продукції та доходів, одержаних Товариством в результаті господарської діяльності;

- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством.

До залучених (позичених) коштів і майна Товариства належать:

- кредити банків та організацій;

- кошти, майно та земля, передані Товариству у тимчасове користування.

Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження власними та залученими коштами і майном у відповідності з законодавством та метою своєї діяльності.

Акціонери, незалежно від кількості належних їм акцій, не мають відокремленого права на майно, яке було передане ними Товариству як плата за акції та на інше майно, яке належить Товариству.

5.9. Товариство, відповідно до чинного законодавства, має право:

5.9.1. Продавати, передавати безоплатно, дарувати, надавати під заставу, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування та/або в позику майно та/або майнові права, що належать Товариству на праві власності, відчужувати їх іншими способами на користь юридичних та фізичних осіб, а також списувати їх з балансу.

5.9.2. Купувати, брати у заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього у підприємств, установ, організацій та громадян.

5.10. Товариство користується банківським (фінансовим) та товарним кредитами на комерційній договірній основі. Рішення на отримання кредиту на поповнення обігових коштів приймається виконавчим органом Товариства в межах його компетенції згідно цього статуту. В такому ж порядку виконавчим органом приймається рішення про заставу власного майна Товариства.

5.11. Збитки Товариства відшкодовуються за рахунок резервного фонду, а якщо їх недостатньо - за рахунок інших коштів, що є в Товаристві або реалізації майна Товариства. 


6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА. ОБЛІК ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ЇХ ВЛАСНИКІВ.

6.1. Цінні папери - документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов'язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам.

Товариство може випускати такі цінні папери:

- іменні акції, облігації, векселі та ін.

Кожний випуск цінних паперів підлягає обов'язковій державній реєстрації згідно чинного законодавства.

Товариство має право випускати цінні папери однієї номінальної вартості, різних типів, різних за змістом та властивостями, що не заборонені чинним законодавством.

Співвідношення цінних паперів різних видів, категорій і типів, які випускаються Товариством, визначається загальними зборами акціонерів Товариства.

Цінні папери, що випускає Товариство, оплачуються платіжними засобами, які офіційно діють на території України.

Продаж цінних паперів Товариства в процесі подальших емісій передбачає укладання договору з визначенням всіх умов їх придбання та оплати.

6.2. Акція Товариства - іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються Товариства, включаючи право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації, право на управління Товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерни

6.3. Акція є об’єктом приватної власності.

6.4. Акції Товариства можуть бути тільки іменними, простими та (або) привілейованими за типом. Акції Товариства існують в бездокументарній формі.

Акції Товариства при його створенні розподіляються виключно між засновниками, а при збільшенні статутного капіталу – серед акціонерів або заздалегідь визначеного кола осіб (акціонерів та/або інших інвесторів) і не можуть розповсюджуватись шляхом відкритої підписки, купуватись та/або продаватись на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

6.5. Виключне право на придбання акцій при новій емісії, залежно від шляху збільшення статутного капіталу, мають особи (акціонери Товариства та/або інші інвестори), що зробили додатковий внесок до статутного капіталу. При цьому акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій додаткового випуску.

6.6. Випуск акцій для покриття збитків Товариства, пов'язаних з його господарською діяльністю, забороняється.

6.7. Покупець акцій при формуванні або збільшенні статутного капіталу Товариства набуває право власності на них тільки після повної оплати їх вартості за ціною не нижче номінальної.

Покупець акцій Товариства на вторинному ринку набуває прав власності на них шляхом повного індосаменту, здійсненого продавцем цих акцій.

6.8. У разі смерті акціонера його акції переходять у власність до його спадкоємців. Спадкоємці чинним порядком заносяться до системи обліку акціонерів.

6.9. Привілейовані акції Товариства.

6.9.1. Привілейовані акції можуть бути випущені на суму, що перевищує 25% статутного капіталу Товариства. Власник привілейованих акцій має право на одержання фіксованого у процентах до їх номінальної вартості щорічного дивіденду, а також на пріоритетну участь у розподілі майна Товариства в разі його ліквідації. Виплата дивідендів провадиться у розмірі, зазначеному в умовах випуску акцій, незалежно від розміру одержаного Товариством прибутку у відповідному році. У тому разі, коли прибуток відповідного року є недостатнім, виплата дивідендів по привілейованих акціях провадиться за рахунок резервного фонду.

6.9.2. Якщо розмір дивідендів, що виплачуються акціонерам по простих акціях, перевищує розмір дивідендів по привілейованих акціях, власникам останніх, за рахунок наявного прибутку Товариства і за рішенням загальних зборів, може провадитися доплата до розміру дивідендів, виплачених власникам простих іменних акцій.

6.9.3. Привілейовані акції (в разі їх випуску) не дають право їх власникам брати участь в управлінні Товариством (голосувати на загальних зборах акціонерів).

6.10. Облігація Товариства - цінний папір, що посвідчує внесення його власником грошей, визначає відносини позики між власником облігації та Товариством, підтверджує зобов'язання Товариства повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений умовами розміщення облігацій строк та виплатити доход за облігацією, якщо інше не передбачено умовами розміщення.

6.11. Для залучення додаткових коштів Товариство може здійснювати випуск облігацій в порядку, передбаченому чинним законодавством лише після повної оплати усіх випущених акцій. Товариство може випускати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається їй з цією метою третіми особами.

6.12. Рішення про випуск облігацій приймається виконавчим органом за погодженням з наглядовою радою.

6.13. Облігації Товариства можуть бути іменними та (або) на пред’явника, процентними або безпроцентними, цільовими, дисконтними, такими, що вільно обертається або з обмеженим колом обігу, звичайними та з додатковим забезпеченням.

6.14. Товариство зобов’язане вести облік усіх видів та типів емітованих ним цінних паперів та персональний облік власників іменних цінних паперів.

За належну організацію такого обліку персональну відповідальність несе керівник виконавчого органу Товариства.

Облік акціонерів Товариства і належних їм іменних цінних паперів Товариства ведеться в депозитарній системі обліку власників та прав власності на цінні папери Товариства.

6.15. Підтвердженням права власності на цінні папери в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого в Зберігача цінних паперів.


7. ОБІГ АКЦІЙ. РОЗПОРЯДЖЕННЯ АКЦІЯМИ ТОВАРИСТВА.

7.1. Акція є об’єктом приватної власності. Акціонери Товариства вправі вільно розпоряджатись своїми акціями в порядку, встановленому чинним законодавством України. Порядок обігу акцій визначається законодавством.

7.2. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій за рахунок сум, що перевищують статутний капітал. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно законодавства. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

Порядок реалізації цього права визначається законодавством та нормативними документами ДКЦПФР.

Товариство може за рішенням суду набувати право за набувальною давністю на безхазяйні акції для їх наступної реалізації або анулювання.

7.3. Викуплені Товариством акції на протязі не більш як одного року з моменту викупу повинні бути продати або анульовані відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій. Ціна продажу викуплених товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість.

Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів проводиться без урахування викуплених Товариством власних акцій.

7.4. Товариство зобов'язане здійснити обов'язковий викуп акції у акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голосували проти рішення:

- про реорганізацію;

- про вчинення Товариством значного правочину;

- про зміну розміру статутного капіталу,

які були прийняті цими зборами, якщо ці акціонери письмово вимагають здійснення обов'язкового викупу акцій.

Кожний акціонер - власник привілейованих акцій (в разі їх випуску) має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому привілейованих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

а) внесення змін до статуту товариства, якими передбачається розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації акціонерного товариства;

б) розширення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації акціонерного товариства.

7.5. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

а) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до ст. 7.7 цього статуту;

б) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

в) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій (в разі їх випуску) над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.

Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп випущених ним акцій без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 % статутного капіталу.

7.6. Товариство не має права здійснювати викуп розміщених ним простих акцій до повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями (в разі їх випуску).

Товариство не має права здійснювати викуп розміщених ним привілейованих акцій (в разі їх випуску) до повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.

7.7. Продаж викуплених Товариством акцій здійснюється в першу чергу акціонерам Товариства за принципом пропорційності частці акціонерів у статутному капіталі, якщо попит перевищує пропозицію, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується наглядовою радою.

новости
Розпочато будівництво другого поверху 1-ї секції житлового будинку по вулиці Іллі Кулика 143-б
19.02.2018
05 лютого ПрАТ БК«Будмеханізація» розпочала роботи з будівництва другого поверху першої секції у житловому комплексі за адресою вул. І.Кулика, 143-б. ...
Подробнее

Розпочато будівництво технічного підпілля 1-ї секції нового житлового будинку за адресою вул. І. Кулика буд.143-б
03.10.2017
01 жовтня ПрАТ «БК «Будмеханізація» розпочала роботи з будівництва технічного підпілля першої секції у житловому комплексі за адресою вул. І.Кулика, 143б. ...
Подробнее

Розпочато будівництво дев'ятого поверху 1-ї секції житлового будинку за адресою вул. І. Кулика б.143-А 29.01.2017
Роботи виконуються достроково....
Подробнее

Розпочато будівництво восьмого поверху 1-ї секції житлового будинку за адресою вул. І. Кулика б.143-А
13.12.2016
Роботи виконуються достроково....
Подробнее

Розпочато будівництво cьомого поверху 1-ї секції житлового будинку за адресою вул. І. Кулика буд.143-а
07.11.2016
Роботи виконуються достроково.
...
Подробнее

E-mail: info@budmeh.ks.ua
тел: отдел продаж: (0552) 37-24-91; 066-597-92-51
аренда техники: Валерия 095-225-75-97
Адрес:
Николаевское шоссе, 5 км.
Херсон, 73000
Сайт разработан:
Веб-студией Земля