главная о компании обьекты новости контакты информация для акционеров аренда строительной техники Ру Укр поиск

8. ФОНДИ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ.

8.1. Чистий прибуток, одержаний після обов’язкових розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства.

Порядок розподілу прибутку, порядок покриття збитків визначається виключно загальними зборами акціонерів Товариства.

8.2. За рахунок прибутку Товариство за пропозицією виконавчого органу, затвердженою згідно цього статуту вищим органом Товариства, може створювати фонди:

- резервний;

- розвитку виробництва;

- матеріального стимулювання та соціального розвитку;

- оплати дивідендів;

- фонд викупу акцій;

а також інші фонди, що сприятимуть діяльності Товариства.

8.3. Резервний фонд формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку у розмірі не менше 5 % від суми чистого прибутку до досягнення ним величини, що становить не менше 15 % статутного капіталу Товариства і підтримується на цьому рівні. Кошти цього фонду використовуються для покриття витрат, пов'язаних із відшкодуванням збитків та непередбачених витрат за підсумками року, для покриття збитків товариства, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації товариства тощо. Рішення про використання резервного фонду приймається виконавчим органом Товариства.

8.4. Розміри відрахувань до фонду розвитку виробництва визначаються виконавчим органом і використовуються згідно кошторисів їх використання на підставі перспективного і річного планів, затверджених вищим органом Товариства.

8.5. Розміри відрахувань до фонду матеріального стимулювання та соціального розвитку визначаються, виходячи з пропозиції виконавчого органу і затверджується вищим органом Товариства. Фонд матеріального стимулювання та соціального розвитку створюється для фінансування по утриманню об'єктів соціальної сфери, задоволення соціальних потреб працюючих в Товаристві та проведення культурно-масових і інших відповідних заходів. Витрати по цьому фонду визначаються, виходячи з об'ємів відрахувань на соціальні заходи, по встановленим нормам.

8.6. Розміри відрахувань до фонду викупу акцій визначаються за пропозицією виконавчого органу, та погоджуються наглядовою радою Товариства, і використовуються для розрахунків за викуплені Товариством акції.

8.7. Чистий прибуток, що залишається в розпорядженні Товариства, рішенням загальних зборів може спрямовуватись на виплату дивідендів. Виплата дивідендів здійснюється Товариством з чистого прибутку у звітному році та/або нерозподіленого прибутку в розмірі, визначеному загальними зборами, та у строк не пізніше 6 місяців після закінчення звітного року

Безумовна виплата дивідендів здійснюється лише власникам привілейованих акцій (в разі їх випуску) відповідно до умов їх випуску.

Розмір чистого прибутку попереднього періоду (року), за результатами якого можуть виплачуватись дивіденди, визначається за даними бухгалтерського обліку.

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, порядок та строк (дата початку та дата завершення) їх виплати встановлюється наглядовою радою, та не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями (в разі їх випуску), має бути складений протягом 1 місяця після закінчення звітного року.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку

Про прийняте загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів, розмір, порядок та строк (дата початку та дата завершення) їх виплати особи, які мають право на отримання дивідендів, інформуються протягом не більше 10 днів після прийняття відповідних рішень загальними зборами та наглядовою радою одним з таких способів: або публікацією в місцевій пресі, або поштою за адресами, зазначеними в переліку акціонерів (переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) Товариства, або особисто під підпис, або за допомогою технічних засобів зв’язку та телекомунікацій. Інформування акціонерів про прийняте рішення про сплату дивідендів організовує виконавчий орган Товариства.

Дивіденди виплачуються не пізніше 6 місяців після закінчення звітного року шляхом перерахування коштів на банківські рахунки власників акцій згідно їх заяв, чи готівкою в касі Товариства. За письмовою заявою акціонера дивіденди на його ім’я можуть перераховуватись поштовим переказом. Витрати на поштові перекази покладаються на отримувача дивідендів.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

Якщо дивіденди не були отримані акціонером своєчасно, вони депонуються на відповідному рахунку Товариства. По невиплачених та не отриманих дивідендах відсотки не нараховуються.

Не отримані протягом встановленого терміну дивіденди мають бути безумовно виплачені акціонерам за їх зверненням до Товариства протягом 3 років після закінчення встановленого зборами терміну їх виплати.

Для отримання дивідендів акціонер повинен пред’явити документ, який дозволяє ідентифікувати його згідно інформації в системі обліку власників та прав власності на цінні папери Товариства.

Нарахування дивідендів провадиться в національній валюті України.

Дивіденди можуть сплачуватись виключно грошовими коштами.

Дивіденди не нараховуються на акції, звіт про результати розміщення яких не зареєстровано у встановленому законодавством порядку, вартість яких не була повністю сплачена та викуплені Товариством.

8.8. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій (в разі їх випуску) над їх номінальною вартістю.

Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до вимог законодавства про акціонерні товариства;

- поточні дивіденди за привілейованими акціями (в разі їх випуску) не виплачено повністю.

8.9. Заборонено коригувати дивіденди по видах акцій, по строкам їх виплати, часу придбання та іншим критеріям, що ставлять в нерівне положення акціонерів.

8.10. Порядок покриття збитків затверджується виключно загальними зборами Товариства.

Збитки, майнова та моральна шкода, що заподіяні Товариству внаслідок порушень його майнових та немайнових прав фізичними та юридичними особами, в тому числі державними органами влади та управління, відшкодовуються Товариству у встановленому чинним законодавством порядку.

8.11. Збитки Товариства відшкодовуються за рахунок резервного фонду, а якщо їх недостатньо - за рахунок інших коштів, що є в Товаристві або реалізації майна Товариства.

8.12. При ліквідації Товариства збитки, при їх наявності, покриваються за рахунок всього власного майна Товариства.


9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА.

9.1. До органів управління та контролю Товариства належать:

- загальні збори акціонерів – вищий орган управління;

- наглядова рада акціонерів Товариства (далі "рада") – колегіальний представницький орган управління та контролю за діяльністю виконавчого органу (в разі її створення);

- директор Товариства – одноосібний виконавчий орган управління;

- ревізійна комісія (ревізор) – колегіальний або одноосібний представницький орган контролю за фінансовою діяльністю виконавчого органу.

Посадовими особами Товариства визнаються:

- весь склад наглядової ради Товариства;

- весь склад ревізійної комісії (Ревізор);

- директор.

Посадовими особами можуть бути особи, яким це не заборонено чинним законодавством.

Члени одного органу управління не можуть бути членами інших органів управління та контролю.

Посадові особи несуть передбачену чинним законодавством України відповідальність за шкоду, заподіяну ними Товариству, за розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

Кількість разів обрання до органів управління Товариства та термін їх повноважень не обмежуються.

9.2. Скликання, порядок підготовки та проведення загальних зборів акціонерів, їх правомочність, вибори до органів управління та контролю Товариства, їх діяльність здійснюється у відповідності з чинним законодавством України, цим статутом, внутрішніми Положеннями, Регламентом загальних зборів Товариства (в разі їх прийняття).


10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ.

10.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. Вони скликаються на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації, не рідше одного разу на рік в місці і в термін, встановлений наглядовою радою Товариства або акціонером(ами), який (які) ініціює (ють) збори.

10.2. Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

10.3. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Дата складання такого переліку встановлюється наглядовою радою Товариства.

На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

10.4. Правомочність загальних зборів та прийняття ними рішень, визначається відповідно до чинного законодавства України та цього розділу статуту.

10.5. Повідомлення здійснюється на підставі переліку акціонерів, складеному на дату, визначену наглядовою радою (в разі її відсутності – виконавчим органом), а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів що сукупно є власниками 10 і більше % простих акцій Товариства, - акціонерами, які цього вимагають. Такий перелік надається Депозитарієм на підставі відповідного запиту Товариства у порядку, визначеному законодавством про депозитарну систему.

Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Акціонери вважаються поінформованими про скликання загальних зборів акціонерів, якщо про дату, час, місце проведення зборів та порядок денний, дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, порядок, час, місце ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, їх персонально повідомлено не менше ніж за 30 днів до дати проведення зборів шляхом поштовх відправлень на адресу, зазначену в системі депозитарного обліку, та опубліковано в офіційному друкованому органі. Датою персонального сповіщення є дата поштового відправлення.

Спосіб персонального повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний, а також повідомлення про зміни у порядку денному повинен бути однаковим для всіх акціонерів.

10.6. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається наглядовою радою (або акціонерами, що ініціювали позачергові загальні збори акціонерів Товариства) не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку та неповноти даних, передбачених цією статтєю;

Пропозиції акціонерів, що володіють 5 або більше % простих акцій, вносяться до порядку денного обов'язково. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніш як за 10 днів до проведення зборів або шляхом публікації в місцевій пресі, або персонально під підпис чи поштою рекомендованими листами.

Доведення інформації про зміни в порядку денному зборів організовує виконавчий орган (акціонери, що ініціювали позачергові загальні збори) одним з вище зазначених способів.

10.7. Акціонерам Товариства до скликання зборів повинна бути надана можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, проектами рішень, внесеними на розгляд зборів акціонерів, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Ця можливість реалізується акціонерами шляхом їх звернення до органу (акціонерів), який ініціював збори. Всі витрати, пов’язані з наданням документів для ознайомлення (поштові розсилки, копіювання та ін.), здійснюються за рахунок цих акціонерів.

10.8. Акціонери можуть передавати право голосу на загальних зборах своїм представникам, оформивши це чинним порядком. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

10.9. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у зборах, здійснюється згідно з переліком власників акцій, який надається депозитарієм, у день проведення зборів. Реєстрація проводиться мандатною комісією, яка створюється або органом, що ініціював збори, або депозитарієм, або зберігачем. За рішенням наглядової ради реєстрацію учасників зборів може проводити уповноважена особа Товариства, зазначена на особовому рахунку емітента в системі депозитарного обліку. Реєстрацію проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів які сукупно володіють більше ніж 10% простих акцій Товариства, - акціонерами, які цього вимагають. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Порядок надання переліку акціонерів і реєстрації учасників загальних зборів, які скликаються за ініціативою акціонерів, що володіють у сукупності 10 і більше % простих акцій Товариства, визначається відповідними нормативними документами ДКЦПФР.

Збори мають кворум і вважаються правомочними за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 % голосуючих акцій Товариства. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах.

В разі відсутності такого кворуму збори вважаються такими, що не відбулись.

Доказом наявності чи відсутності кворуму загальних зборів і, відповідно, доказом правомочності загальних зборів щодо прийняття рішень, є належним чином оформлений перелік акціонерів для реєстрації учасників зборів, складений відповідно до вимог законодавства станом на 24 годину за 3 робочих дні до дня проведення таких зборів, з повним переліком усіх акціонерів Товариства, згідно з яким зареєструвалися (розписалися в цьому переліку в отриманні бюлетеню для голосування) для участі у зборах акціонери.

10.10. Загальні збори не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім процедурних.

Загальні збори відкриває особа, яка ініціювала збори (її уповноважена особа), або особа за її дорученням.

Процедурні питання зборів, а саме: затвердження протоколу мандатної комісії з реєстрації учасників зборів, обрання голови та секретаря (секретаріату) зборів (якщо це не віднесено до компетенції наглядової ради), обрання лічильної комісії, прийняття рішення про надання згоди на присутність на зборах не акціонерів Товариства, визначення форми голосування (відкрите чи таємне) з питань порядку денного, затвердження регламенту зборів, затвердження порядку денного зборів та ін. вирішуються або особою, яка відкриває збори, або головою чи членом наглядової ради, чи іншою особою, уповноваженою наглядовою радою, або уповноваженим представником групи акціонерів, які ініціювали позачергові збори.

10.11. Головує на загальних зборах особа з числа зареєстрованих для участі в зборах, обрана простою більшістю голосів учасників зборів.

За рішенням акціонерів шляхом голосування простою більшістю голосів ведення загальних зборів та протоколу зборів може доручатися представникам особи, що веде облік власників та прав власності на цінні папери Товариства.

Голосування з процедурних питань до обрання лічильної комісії проводиться відкрито бюлетенями із зазначенням кількості акцій (голосів) та результати підраховуються особою, яка відкриває збори.

10.12. Акціонери, які володіють у сукупності 10 і більше % простих акцій, та/або ДКЦПФР можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків, про що вони до початку реєстрації письмово повідомляють виконавчий орган Товариства.

10.13. Позачергові загальні збори Товариства скликаються наглядовою радою:

- з власної ініціативи;

- на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

- на вимогу ревізійної комісії (ревізора);

- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше % простих акцій Товариства;

- в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.

10.14. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

10.15. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

10.16. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки у разі:
якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше % простих акцій Товариства;
неповноти даних, передбачених ст.10.14 цього статуту.

Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 (три) дні з моменту його прийняття.

Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

10.17. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання.

10.18. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний відповідно до законодавства у термін не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

Наглядова рада не може прийняти рішення про позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.

10.19. У разі якщо протягом зазначеного в ст.10.15 цього статуту строку наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

10.20. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції товариства, зобов'язані протягом 5 робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових загальних зборів Товариства, за запитом наглядової ради Товариства.

У разі скликання загальних зборів за ініціативою акціонерів, повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам товариства особою, яка веде облік прав власності на акції товариства. Витрати, пов’язані із організацією підготовки та проведенням таких позачергових зборів, здійснюється за рахунок таких акціонерів.

10.21. До компетенції загальних зборів Товариства відноситься:

1) внесення змін до статуту товариства;

2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

3) прийняття рішення про зміну типу товариства;

4) прийняття рішення про розміщення акцій;

5) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

6) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;

7) прийняття рішення про припинення діяльності товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, обрання комісії по припиненню (ліквідаційної комісії), затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

8) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 50 і більше % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

9) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;

10) затвердження внутрішніх нормативних документів (положень) про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;

11) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено статутом товариства;

12) затвердження річного звіту товариства;

13) розподіл прибутку і збитків товариства;

14) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 7.4 цього статуту;

15) прийняття рішення про форму існування акцій;

16) прийняття рішення про виплату дивідендів;

17) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

18) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

19) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;

20) обрання та відкликання з посади членів ревізійної комісії (ревізора);

21) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);

22) прийняття рішення про притягнення до відповідальності голови та членів наглядової ради та ревізійної комісії (ревізора) Товариства в розмірах та порядку, передбаченому законодавством України;

23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);

24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;

25) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;

26) прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 % вартості активів Товариства;

27) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 25 до 50 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за поданням наглядової ради;

28) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом, а також, в окремих випадках, визначених зборами;

29) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

30) делегування органам управління Товариства повноважень, що належать вищому органу Товариства, або прийняття до компетенції зборів з окремих питань - повноважень органів управління і контролю;

31) визначення повноважень органів управління Товариства;

32) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

33) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом.

Прийняття рішень з питань, визначених в пп. 1 - 31 цієї статті, належить до виключної компетенції загальних зборів і не можуть бути передані до компетенції інших органів управління. До виключної компетенції загальних зборів статутом товариства і законом може бути також віднесене вирішення інших питань.

Перелік питань, віднесених до компетенції загальних зборів цією статтею, не є вичерпним. Вищий орган Товариства може розглядати і приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства в рамках чинного законодавства, в тому числі і тих, які передані до компетенції іншого органу управління.

Питання, передбачені пунктами 18) та 19) цієї статті, вносяться до порядку денного загальних зборів не рідше ніж раз на 3 роки обов'язково.

10.22. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань, визначених в пп. 1 - 7 цієї статті, приймаються більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання, визначеного в п. 8 цієї статті, приймаються більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

10.23. Голосування з питань, визначених в ст. 7.7 цього статуту, проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів, а в разі скликання позачергових зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ст. 10.19 цього статуту, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному статтею 35 цього Закону

10.24. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Власники привілейованих акцій (в разі їх розміщення) не мають права голосування на загальних зборах.

10.25. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарію або іншій уповноваженій особі, протокол про підсумки голосування підписує представник депозитарію або цієї уповноваженої особи.

Рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Рішення, прийняті загальними зборами з дотриманням встановленої процедури і при наявності кворуму, є обов’язковими для виконання посадовими особами та акціонерами Товариства.

Підсумки голосування оголошуються на зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів одним з таких способів: або поштою за адресами, зазначеними в переліку акціонерів Товариства, або особисто під підпис, або за допомогою технічних засобів зв’язку та телекомунікацій, або шляхом розміщення інформації на дошці об’яв на території Товариства.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування (в разі їх застосування) опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше 4 років.

10.26. Протокол загальних зборів має бути підписаний головою і секретарем зборів, і разом з протоколами лічильної комісії не пізніше як через 10 днів після закінчення зборів передані виконавчому органу Товариства.

10.27. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

10.28. Акціонер Товариства не має права голосу при вирішенні загальними зборами питання щодо вчинення правочину з цим акціонером та щодо спору між ним і Товариством.


новости
Розпочато будівництво другого поверху 1-ї секції житлового будинку по вулиці Іллі Кулика 143-б
19.02.2018
05 лютого ПрАТ БК«Будмеханізація» розпочала роботи з будівництва другого поверху першої секції у житловому комплексі за адресою вул. І.Кулика, 143-б. ...
Подробнее

Розпочато будівництво технічного підпілля 1-ї секції нового житлового будинку за адресою вул. І. Кулика буд.143-б
03.10.2017
01 жовтня ПрАТ «БК «Будмеханізація» розпочала роботи з будівництва технічного підпілля першої секції у житловому комплексі за адресою вул. І.Кулика, 143б. ...
Подробнее

Розпочато будівництво дев'ятого поверху 1-ї секції житлового будинку за адресою вул. І. Кулика б.143-А 29.01.2017
Роботи виконуються достроково....
Подробнее

Розпочато будівництво восьмого поверху 1-ї секції житлового будинку за адресою вул. І. Кулика б.143-А
13.12.2016
Роботи виконуються достроково....
Подробнее

Розпочато будівництво cьомого поверху 1-ї секції житлового будинку за адресою вул. І. Кулика буд.143-а
07.11.2016
Роботи виконуються достроково.
...
Подробнее

E-mail: info@budmeh.ks.ua
тел: отдел продаж: (0552) 37-24-91; 066-597-92-51
аренда техники: Валерия 095-225-75-97
Адрес:
Николаевское шоссе, 5 км.
Херсон, 73000
Сайт разработан:
Веб-студией Земля