главная о компании обьекты новости контакты информация для акционеров аренда строительной техники Ру Укр поиск

16. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

16.1. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у відповідності з чинним законодавством України, своїми внутрішніми нормативними документами та відповідно до мети та видів діяльності Товариства.

Відповідно до положень цього статуту Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність за напрямками, вказаними в розділі 2.

16.2. Товариство має право володіти, користуватися і розпоряджатися всіма результатами своєї зовнішньоекономічної діяльності: виручкою в іноземній валюті, майном, майновими та немайновими правами у відповідності до вимог чинного законодавства та цього статуту.

16.3. Порядок використання виторгу Товариства в іноземній валюті визначається валютним законодавством України.

Валютні відрахування до державного та місцевого бюджетів Товариство здійснює у передбачених чинним законодавством розмірах та порядку. Товариство має право відповідно до законів іноземних держав відкривати на їх території свої представництва, філії, дочірні підприємства, створювати спільно з іноземними партнерами підприємства, обумовлювати напрямки їх діяльності.

16.4. Зовнішньоекономічні контракти (договори) укладаються за формою, установленою у відповідній державі за місцем їх укладання і можуть бути визнані недійсним тільки в судовому порядку, в разі їх невідповідності вимогам міжнародних угод, законам України.

16.5. Держава і державні органи не мають права безпосередньо втручатися в зовнішньоекономічну діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.

16.6. Як суб’єкт зовнішньоекономічної комерційної діяльності Товариство має право:
 • самостійно визначати форму розрахунків по зовнішньоекономічних операціях, які відповідають міжнародним угодам та вимогам чинного законодавства України;
 • брати комерційні кредити як в межах України, так і за її кордоном у відповідності з чинним законодавством;
 • самостійно вибирати банківсько-кредитні установи для ведення своїх валютних розрахунків з іноземними суб’єктами господарської діяльності, у відповідності з чинним законодавством;
 • надавати послуги, в рамках своєї діяльності, іноземним суб’єктам господарської діяльності;
 • здійснювати придбання, продаж та обмін валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку у відповідності з чинним законодавством;
 • здійснювати орендні, в тому числі, лізингові операції з іншими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності;
 • здійснювати товарообмінні операції та іншу діяльність, побудовану на формах зустрічної торгівлі;
 • здійснювати експорт та імпорт товарів, капіталів та робітничої сили;
 • здійснювати сумісну підприємницьку діяльність з іноземними суб’єктами, включаючи створення сумісних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарчих операцій і сумісне володіння майном як на Україні, так і за її межами;
 • виконувати кредитні і розрахункові операції;
 • здійснювати посередницькі послуги усіх видів;
 • організовувати та брати участь у міжнародних виставках, ярмарках, аукціонах тощо.
При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.


17. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА.

17.1. Внесення змін до статуту Товариства є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів і здійснюється згідно з ст.ст. 10.21 та 10.22 цього статуту.

17.2. Зміни та доповнення до статуту підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

17.3. Зміни до Статуту або нова редакція Статуту Товариства підписується головою Загальних зборів акціонерів або іншою особою за рішенням загальних зборів та вносяться директором Товариства для державної реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

Зміни до статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни, а для самого Товариства та його учасників (акціонерів) – з дня їх прийняття. Товариство та його учасники не мають права посилатися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.


18. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ.

18.1. Комерційна таємниця Товариства – це відомості, які пов’язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю, що не є державою таємницею, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди його інтересам.

Склад та обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю чи є конфіденційними, порядок їх захисту та доступу до них визначається радою Товариства.

Відомості, які не можуть становити комерційної таємниці чи бути конфіденційними, визначаються відповідно до чинного законодавства.

18.2. Акціонери, посадові особи та працівники зобов’язані зберігати комерційну таємницю, не розголошувати конфіденційну інформацію, технічну, фінансову, комерційну та іншу, вживати всіх можливих заходів по запобіганню її розголошення.

18.3. Передавання інформації третім особам, опублікування або інше розголошення комерційної таємниці чи конфіденційної інформації не дозволяється та тягне за собою відповідальність у відповідності з чинним законодавством.

19. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

19.1. Товариство створене на невизначений термін.

19.2. Припинення Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), або ліквідації.

19.3. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

19.4. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступників (правонаступника). Порядок здійснення заходів при реорганізації Товариства визначається законодавством.

Товариство зобов'язане здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього, у разі, коли ці акціонери не голосували "за" прийняття загальними зборами рішення про реорганізацію Товариства. Оцінка та викуп акцій здійснюються у відповідності до чинного законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства.

19.5. Товариство може бути ліквідоване:
за рішенням загальних зборів Товариства;
на підставі рішення суду або господарського суду;
якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу;
в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

19.6. Ліквідація Товариства проводиться призначеною загальними зборами акціонерів ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації Товариства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

19.7. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження по управлінню справами Товариства. Комісія в строки та порядку, визначеному законодавством, опубліковує в офіційному друкованому органі відповідне повідомлення про ліквідацію Товариства.

19.8. Ліквідаційна комісія оцінює активи Товариства, виявляє його кредиторів і дебіторів і розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його для затвердження загальним зборам акціонерів або органу, що призначив ліквідаційною комісію.

19.9. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинна бути підтверджена аудиторською перевіркою.

19.10. Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу його майна, після розрахунків з бюджетом та кредиторами, а також оплати праці найманих працівників Товариства, розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно номінальної вартості належних їм акцій Товариства.

19.11. Розподіл коштів, які лишились після всіх обов'язкових платежів проводиться в 6-ти місячний термін після опублікування інформації про ліквідацію Товариства.

19.12. При ліквідації Товариства здійснюється капіталізація платежів, які підлягають стягненню з Товариства, у зв'язку з заподіянням шкоди здоров'ю або смерті працівника Товариства.

19.13. При ліквідації Товариства, працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав і інтересів згідно чинного законодавства України.

19.14. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

19.15. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, завдані нею Товариству, акціонерам, а також третім особам, у відповідності до чинного законодавства України.

За дорученням загальних зборів акціонерів цей статут підписаний:

Директор ПАТ «БК «Будмеханізація» ___________________ Таран В.І.


новости
Розпочато будівництво другого поверху 1-ї секції житлового будинку по вулиці Іллі Кулика 143-б
19.02.2018
05 лютого ПрАТ БК«Будмеханізація» розпочала роботи з будівництва другого поверху першої секції у житловому комплексі за адресою вул. І.Кулика, 143-б. ...
Подробнее

Розпочато будівництво технічного підпілля 1-ї секції нового житлового будинку за адресою вул. І. Кулика буд.143-б
03.10.2017
01 жовтня ПрАТ «БК «Будмеханізація» розпочала роботи з будівництва технічного підпілля першої секції у житловому комплексі за адресою вул. І.Кулика, 143б. ...
Подробнее

Розпочато будівництво дев'ятого поверху 1-ї секції житлового будинку за адресою вул. І. Кулика б.143-А 29.01.2017
Роботи виконуються достроково....
Подробнее

Розпочато будівництво восьмого поверху 1-ї секції житлового будинку за адресою вул. І. Кулика б.143-А
13.12.2016
Роботи виконуються достроково....
Подробнее

Розпочато будівництво cьомого поверху 1-ї секції житлового будинку за адресою вул. І. Кулика буд.143-а
07.11.2016
Роботи виконуються достроково.
...
Подробнее

E-mail: info@budmeh.ks.ua
тел: отдел продаж: (0552) 37-24-91; 066-597-92-51
аренда техники: Валерия 095-225-75-97
Адрес:
Николаевское шоссе, 5 км.
Херсон, 73000
Сайт разработан:
Веб-студией Земля