главная о компании обьекты новости контакты информация для акционеров аренда строительной техники Ру Укр поиск

Затверджено загальними 
зборами акціонерів
Протокол від 17 вересня 2011 р.С Т А Т У Т

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ»
(нова редакція)

2011 р.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Ця редакція статуту приймається в зв’язку із приведенням типу товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства”.

1.2. Найменування товариства: Публічне акцiонерне товариство «Будівельна компанія «Будмеханізація».

Скорочене найменування: ПАТ «БК «Будмеханізація».

Товариство є правонаступником Орендного підприємства «Механізації будівництва», Акціонерного товариства «Будмеханізація», Закритого акціонерного товариства «Будмханізація» (ідентифікаційний код 21274492), Приватного акціонерного товариства «Будмеханізація» (ідентифікаційний код 21274492).

1.3. Місцезнаходження Товариства визначається відповідно до діючого законодавства України.


2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.

2.1. Метою діяльності Товариства є більш ефективне використання своїх ресурсів з метою отримання прибутків для наступного його розподілу відповідно до рішення загальних зборів акціонерів.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. Будівельні роботи.

2.2.2. Виконання функцій замовника по проектуванню та будівництву.

2.2.3. Надання послуг машинами та механізмами.

2.2.4. Ремонт будівельних машин, механізмів та транспортних засобів.

2.2.5. Оренда майна.

2.2.6. Монтаж та демонтаж баштових кранів, влаштування підкранових шляхів.

2.2.7. Ремонт, монтаж та експлуатація пасажирських ліфтів.

2.2.8. Ремонт та експлуатація житлового фонду.

2.2.9. Надання житлово-комунальних та побутових послуг.

2.2.10. Консультаційно-правові послуги.

2.2.11. Залучення та надання на договірних засадах фінансових коштів, майна і окремих майнових прав, інших об'єктів власності громадян та юридичних осіб.

2.2.12. Проведення операцій з цінними паперами.

2.2.13. Інвестиційна та лізингова діяльність.

2.2.14. Проведення операцій купівлі, продажу, посередницьких та інших операцій з нерухомістю - квартирами, дачами, виробничими та побутовими будівлями.

2.2.15. Комісійна торгівля.

2.2.16. Маркетинг.

2.2.17. Посередницькі послуги.

2.2.18. Створення та впровадження нової техніки та технології, науково-технічної продукції, ноу-хау та проведення пов'язаних з цим дослідних та проектних робіт.

2.2.19. Інноваційна та інжинірингова діяльність.

2.2.20. Послуги пов’язані з використанням трудових ресурсів.

2.2.21. Інші види діяльності, не заборонені законодавством України.

2.3. Дозволи та ліцензії.

2.3.1. У всіх випадках, коли законодавством передбачена необхідність отримання дозволів або ліцензій для заняття тим чи іншим видом діяльності, Товариство розпочинає таку діяльність тільки після отримання необхідних дозволів або ліцензій.

Товариство має право без обмежень приймати рішення про напрямки своєї діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.

3.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації у відповідних органах, діє згідно чинного законодавства України і цього статуту.

Установчим документом Товариства є статут.

Товариство, як підприємницьке товариство:

- має відокремлене майно, набуває майнові та особові немайнові права і несе відповідні обов'язки;

- може бути позивачем і відповідачем у господарських судах, судах загальної юрисдикції, третейському судах України, а також у судах інших держав;

- має право здійснювати будь-які, не суперечні законодавству та цьому статуту угоди як на Україні так і за її межами, зокрема угоди купівлі-продажу, міни, оренди, поручительства, застави, підряду, будівельного підряду, страхування, перевезень, зберігання, доручення, комісії, позики та інші;

- має право засновувати інші господарські товариства, об'єднання і вступати до об'єднань з іншими суб'єктами господарської діяльності;

- має право придбавати акції, частки (долі, паї) інших господарських товариств на вторинному ринку;

- може за рішенням суду набувати право за набувальною давністю на безхазяйне майно, в тому числі на акції власного випуску для їх наступної реалізації або анулювання.

Товариство в повному обсязі володіє, розпоряджається та користується належним йому майном на правах власності.

Товариство здійснює право користування і розпорядження землею відповідно до вимог чинного законодавства. Товариство, у порядку, не забороненому чинним законодавством, може набувати право власності на землю та здійснювати з нею цивільно-правові угоди.

Товариство представляє свої інтереси в органах державної влади України, установах та організаціях інших держав, перед іншими третіми особами через свій виконавчий орган. В окремих випадках представництво Товариства перед третіми особами може покладатися також на особу, визначену вищим органом управління Товариства. При цьому керівник виконавчого органу зобов’язаний оформити та видати цій особі відповідну довіреність.

3.2. Товариство, що виникло з його реєстрацією, самостійно несе всю передбачену законодавством України відповідальність за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

Товариство не відповідає за борги та зобов'язання держави, як і держава не відповідає за борги та зобов'язання Товариства.

Товариство не відповідає за борги та зобов’язання акціонерів перед третіми особами.

Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.

У випадках ліквідації Товариства та накладення стягнення на його майно акціонери, які на той час не повністю сплатили за акції, відповідають за зобов’язаннями Товариства у межах повної вартості акцій, на які вони підписалися.

Товариство відповідає за зобов’язаннями своїх відокремлених підрозділів (філій, представництв).

3.3. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, поточний, валютний та інші рахунки, які можуть відкриватися в банках України та зарубіжних державах у відповідності до чинного законодавства України та її міждержавних угод.

3.4. Товариство має свою круглу печатку, штамп, фірмовий знак (символіку), товарний знак, торгову марку, а також інші реквізити та атрибути юридичної особи, які визначаються відповідним компетентним органом управління Товариства та, при необхідності, реєструються згідно з чинним законодавством.

3.5. Товариство рішенням наглядової ради може створювати на території України та/або за її межами відокремлені підрозділи: філії, представництва та інші, які можуть наділятися основними фондами та оборотними коштами Товариства.

Філією Товариства є відокремленій підрозділ, що здійснює всі чи частину його функцій.

Представництвом Товариства є його відокремлений підрозділ, розташований поза місцем знаходження Товариства і який виконує функції представництва Товариства і захисту його прав.

Відокремлені підрозділи діють на підставі Положень, затверджених загальними зборами акціонерів Товариства.

Керівники філій та представництв Товариства призначаються рішенням виконавчого органу, та діють від імені Товариства на підставі довіреностей.

3.6. Товариство рішенням наглядової ради може створювати на території України та/або за її межами дочірні підприємства. Дочірнє підприємство є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом юридичної особи. Дочірнє підприємство діє на підставі статуту, затвердженого рішенням наглядової ради Товариства. Керівники дочірніх підприємств призначаються на посаду та звільняються з посади рішенням виконавчого органу Товариства за погодженням з наглядовою радою. В дочірньому підприємстві рішенням загальних зборів Товариства створюється статутний капітал, який в повному обсязі формується з майна або коштів Товариства.

Між Товариством та його дочірнім підприємством існує вирішальна залежність.

3.7. Діяльність внутрішніх структурних підрозділів Товариства (управлінь, відділів, ділянок тощо) в разі змін в організації виробництва і праці, збитковості, інших обставин, може бути припинена за рішенням виконавчого органу Товариства, погодженим з наглядовою радою (в разі її формування та обрання).

Діяльність дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства може бути припинена за рішенням наглядової ради Товариства, шляхом їх реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

3.8. Товариство в установленому чинним законодавством порядку та у відповідності з положеннями цього статуту має право створювати (у тому числі як співвласник) інші юридичні особи, реорганізовуватись, брати участь у вже створених підприємствах та організаціях, включаючи господарські товариства, входити на добровільних засадах до складу асоціацій, консорціумів, концернів та інших об’єднань підприємств.

3.9. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у межах статутної діяльності та у відповідності з чинним законодавством. Товариство може в межах своєї статутної діяльності укладати угоди з іноземними юридичними і фізичними особами та визначати умови взаємодії і розрахунків.

3.10. Товариство може користуватися довгостроковими та короткостроковими кредитами, в тому числі в іноземній валюті. Товариство має право отримувати кредити, субсидії, та будь які інші види фінансової допомоги від банків, фондів, центрів, юридичних та фізичних осіб. Зазначені кредити можуть забезпечуватися майном, або будь якою частиною майна або іншими активами Товариства.

3.11. Будь яка третя сторона (у тому числі будь який акціонер Товариства) може надавати гарантії, або поручатися щодо зобов’язань Товариства. Товариство може надавати гарантії, або поручатися щодо зобов’язань будь яких інших осіб, якщо це не заборонено чинним законодавством України.

3.12. Збитки, майнова та моральна шкода, що заподіяні Товариству внаслідок порушень його майнових та немайнових прав фізичними чи юридичними особами, в тому числі державними органами влади та управління, визначаються та відшкодовуються Товариству у встановленому чинним законодавством порядку.

3.13. Органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам заборонено втручатися у господарські відносини Товариства.

Незаконне втручання та перешкоджання господарській діяльності Товариства з боку органів державної влади, їх посадових осіб при здійсненні ними державного контролю та нагляду забороняються.

3.14. Товариство створене на невизначений строк і може користуватися будь якими іншими правами, наданими юридичній особі чинним законодавством України.

3.15. У своїй діяльності Товариство керується законодавством України, нормами, правилами, що випливають з міжнародних договорів України, цим статутом, а також внутрішніми правилами процедур, регламентами та іншими локальними нормативними актами. У випадках виникнення невідповідності цього статуту законодавству в наслідок його зміни, діють норми законодавства.


4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АКЦІОНЕРА.

4.1. Акціонерами Товариства є особи, що законним шляхом придбали акції Товариства і занесені до переліку власників акцій Товариства.

Власник акцій Товариства набуває прав та обов’язків акціонера з моменту його внесення до системи обліку власників іменних цінних паперів Товариства.

Обіг акцій здійснюється вільно, з урахуванням переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій, що пропонуються для продажу іншим акціонером Товариства. Порядок обігу акцій та реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій визначається законодавством та цим статутом.

Для вступу в Товариство (придбання статусу акціонера) будь-яка особа повинна законним шляхом придбати акції Товариства і бути занесена до системи обліку акціонерів чинним порядком.

Для виходу з Товариства акціонер повинен будь-яким законним способом здійснити відчуження всіх належних йому акцій Товариства і бути виведеним з системи обліку акціонерів чинним порядком.

Повний склад акціонерів Товариства, кількість належних їм акцій, відповідно до вимог чинного законодавства, обліковується та визначається у відповідності з системою обліку власників іменних цінних паперів (акціонерів) Товариства і ця інформація є інсайдерською, конфіденційною. Порядок розкриття інформації із системи обліку власників визначається законодавством. Облік власників іменних цінних паперів Товариства здійснюється в депозитарній системі України на підставі укладеного Товариством договору на обслуговування емісії з Депозитарієм.

4.2. Акціонер Товариства безпосередньо або в особі своїх повноважних представників має право:

- брати участь у в управління Товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів з правом голосування по всіх питання порядку денного;

- обиратись та бути обраним до складу контролюючих та виконавчого органів управління Товариства;

- брати участь у розподілі прибутків Товариства та одержувати його частку (дивіденди) в розмірі, пропорційно кількості акцій, якими він володіє на початок виплати дивідендів;

- користуватись переважним правом на придбання акцій, що продаються іншим акціонером (акціонерами) Товариства;

- користуватись переважним правом на придбання акцій нової емісії та запропонованих до продажу Товариством викуплених ним акцій;

- одержувати інформацію про діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та нормативними документами Товариства (на письмову вимогу акціонера Товариство зобов’язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів. Доступ до іншої інформації здійснюється з урахуванням її конфіденційності та комерційної таємниці);

- у випадку ліквідації Товариства, у встановленому порядку отримати відшкодування вартості майна Товариства;

- доручати управління своїми акціями іншим особам;

- за своїм розсудом розпоряджатися належними йому акціями Товариства, продавати або іншим чином відчужувати їх у встановленому законодавством та цим статутом порядку;

- вийти з Товариства шляхом відчуження всіх належних йому акцій Товариства у встановленому чинним законодавством порядку;

- вимагати включення до порядку денного загальних зборів додаткових питань;

- на отримання інформації, що міститься на його особовому рахунку в системі обліку власників акцій Товариства, та про всі зафіксовані в системі обліку власників іменних цінних паперів Товариства зміни, що виникали щодо цього акціонера та належних йому цінних паперів;

- на отримання інформації про викуплені емітентом (Товариством) цінні папери;

- акціонери, які в сукупності є власниками 10 і більше % простих акцій товариства, мають право вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час з будь-якого приводу з дотриманням процедури згідно законодавства;

- акціонери, які в сукупності є власниками 10 і більше % простих акцій товариства, та/або Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків, про що вони до початку реєстрації письмово повідомляють виконавчий орган Товариства;

- акціонери, які в сукупності є власниками 10 і більше % простих акцій товариства, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо загальними зборами акціонерів не буде ухвалене рішення про інше;

- вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про: злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ товариства; вчинення Товариством значного правочину; зміну розміру статутного капіталу;

- вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому привілейованих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про: внесення змін до статуту товариства, якими передбачається розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації акціонерного товариства; розширення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації акціонерного товариства;

- мати інші права, що передбачені чинним законодавством.

Акціонер не має права на отримання інформації щодо інших зареєстрованих в системі обліку власників іменних цінних паперів Товариства осіб та належних їм цінних паперів.

Акціонер не має права голосу при вирішенні загальними зборами питання щодо вчинення правочину з цим акціонером та щодо спору між ним і Товариством.

Акціонери, незалежно від кількості належних їм акцій, не мають відокремленого права на майно, яке було передане ними Товариству як плата за акції та на інше майно, яке належить Товариству.

4.3. Акціонер зобов'язаний:

- додержуватись установчих документів Товариства, виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління та контролю Товариства;

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

- своєчасно інформувати свого Зберігача про зміну адреси, паспорту, прізвища та інших даних, необхідних для ідентифікації акціонера та ведення системи обліку акціонерів. У разі ненадання (несвоєчасного надання) таких відомостей Товариство та Зберігач не несуть відповідальності за збитки (шкоду), які можуть бути заподіяні через це акціонеру;

- своєчасно інформувати свого Зберігача про обтяження належних йму акцій Товариства зобов’язаннями;

- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов’язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;

- у разі несплати акцій, на які акціонер підписався, у встановлений строк, оплатити за час прострочки 10 % річних від суми простроченого платежу;

- нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством, статутом та рішенням зборів Товариства.

4.4. Акціонери - власники акцій однакових типів та категорій першого і наступних випусків мають рівні права та обов'язки.

4.5. Акціонери мають право на відшкодування Товариством збитків, пов'язаних зі зменшенням статутного капіталу в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим статутом.

новости
Розпочато будівництво шостого поверху 1-ї секції житлового будинку по вулиці Іллі Кулика 143-б
05.06.2018
01 червня ПрАТ БК«Будмеханізація» розпочала роботи з будівництва шостого поверху першої секції у житловому комплексі за адресою вул. І.Кулика, 143-б. ...
Подробнее

Розпочато будівництво четвертого поверху 1-ї секції житлового будинку по вулиці Іллі Кулика 143-б
10.04.2018
06 квітня ПрАТ БК«Будмеханізація» розпочала роботи з будівництва четвертого поверху першої секції у житловому комплексі за адресою вул. І.Кулика, 143-б. ...
Подробнее

Розпочато будівництво другого поверху 1-ї секції житлового будинку по вулиці Іллі Кулика 143-б
19.02.2018
05 лютого ПрАТ БК«Будмеханізація» розпочала роботи з будівництва другого поверху першої секції у житловому комплексі за адресою вул. І.Кулика, 143-б. ...
Подробнее

Розпочато будівництво технічного підпілля 1-ї секції нового житлового будинку за адресою вул. І. Кулика буд.143-б
03.10.2017
01 жовтня ПрАТ «БК «Будмеханізація» розпочала роботи з будівництва технічного підпілля першої секції у житловому комплексі за адресою вул. І.Кулика, 143б. ...
Подробнее

Розпочато будівництво дев'ятого поверху 1-ї секції житлового будинку за адресою вул. І. Кулика б.143-А 29.01.2017
Роботи виконуються достроково....
Подробнее

E-mail: info@budmeh.ks.ua
тел: отдел продаж: (0552) 37-24-91; 066-597-92-51
аренда техники: Валерия 095-225-75-97
Адрес:
Николаевское шоссе, 5 км.
Херсон, 73000
Сайт разработан:
Веб-студией Земля